Afspraak maken?

Bel dan tussen 8:30 en 12:30 naar:
0187-491050

Of stuur een e-mail naar balie@tpstellendam.nl


Openingstijden

Maandag 8:30 - 17:00
Dinsdag 8:30 - 17:00
Woensdag 8:30 - 17:00
Donderdag 8:30 - 21:00
Vrijdag 8:30 - 17:00
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten
Keijzerstraat 16b, 3251 AN Stellendam
balie@tpstellendam.nl
 
privacyverklaring
0187-491050

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Stellendam streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan op een nette, integere, en veilige manier om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen: • NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats gegevens) • Geslacht • Geboortedatum • E-mailadres • Telefoonnummer(s) • Gegevens betreffende uw gezondheid • BSN nummer • De naam van uw zorgverzekeraar • De naam van eventuele andere zorgverleners • Tijdstip van uw afspraak

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven • Het inloggen op uw dossier • Het bijhouden van uw medisch dossier • Het inplannen van een afspraak • Het uitvoeren van een behandeling • Eventuele declaratie bij uw zorgverzekeraar • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren • Het verbeteren van onze dienstverlening • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats om de behandelovereenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of wanneer een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Op grond van de wet zijn wij verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens: · Virusscanner en Firewall; · Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers worden versleuteld; · Hantering van een goed wachtwoordenbeleid en inrichten van autorisaties; · Persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server; · Verwerking van Persoonsgegevens worden geregistreerd in een register; · Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen; · Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen; Back-up en Restore van gegevens.

Recht op inzage, wijziging, verwijdering

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, wijziging en het verwijderen van gegevens. Voor vragen hierover of over onze privacyverklaring kunt u kenbaar maken door ons een e-mail sturen aan balie@tpstellendam.nl of telefonisch contact met ons opnemen via: 0187-491050. Wij streven ernaar om binnen één maand op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: Tandartspraktijk Stellendam Keijzerstraat 16b 3251 AN Stellendam Telefoon: 0187-491050 Email: balie@tpstellendam.nl